40 krachtige zegeningen om over uw kinderen te bidden

Kinderen zijn een geschenk - een geweldige zegen van God. Elke dag kunnen we merken dat we veel voor onze kinderen doen, liefhebben en voor hen zorgen, koesteren, onderwijzen, trainen, helpen, leiden, uitrusten, aanmoedigen, beschermen en nog veel meer. We brengen kostbare uren door met leven, helpen met huiswerk en hen naar activiteiten brengen. We geven geld uit aan sport, lessen en verschillende klassen om hen te helpen groeien en alles te worden wat ze kunnen zijn, en bieden hen kansen om te doen waar ze het meest van houden op deze wereld.

Maar te midden van een druk, vol leven moeten we ons afvragen: bidden we? Ik bedoel, echt biddende specifieke, krachtige, belofte vervulde, hoop-geïnspireerde gebeden. Bidden we Gods krachtige Woord en beloften over hun leven? Ik ben me pas bewust en uitgedaagd om meer te bidden.

Er is een strijd om onze families vandaag, en de vijand zou niets liever willen dan alles vernietigen wat ons dierbaar is in dit leven. Hij is meedogenloos en sluw, bedrieglijk en sluw. Hij valt aan als we niet kijken, hij zal er alles aan doen om onze kinderen op zijn manier te lokken. Laat hem niet winnen.

Gebed is essentieel voor onze kinderen en gezinnen, om alert, bewust en onderscheidend van Gods stem te blijven, en om ons te verzetten tegen de aanvallen van de vijand in ons leven. We moeten het belang van het spreken van zegen en waarheid in hun leven nooit onderschatten. Gebed is krachtig en zijn woorden zijn waar.

Gebed + Gods Woord = Macht - het pad voor Hem om wonderbaarlijke dingen te doen.

Lieve God,

Wij prijzen u voor uw liefde en trouw. Wij danken u voor uw bescherming en zorg voor onze families. Bedankt dat je ons de kracht geeft om goed lief te hebben; de wijsheid om onze kinderen te leiden en te onderwijzen. We weten dat je voor ons bent; dat je vandaag voor onze families vecht. U bent Verlosser, Hersteller en Vriend, wij geloven dat u goed in petto heeft. We moeten bekennen dat ouderschap op sommige dagen moeilijk is. Vele dagen kunnen we ons angstig of overweldigd voelen. Wij vragen dat u ons meer zoals u zou maken, meer bewust van uw constante aanwezigheid in ons leven. Help ons om onze kinderen aan U vrij te geven, zodat U vrij bent om volledig te bereiken wat U wenst, in hen, door hen. Vul alstublieft onze families met uw waarheid en bedek ons ​​met uw gunst.

Heer, we bidden voor deze zegeningen over onze kinderen, vandaag en elke dag ...

Geloof - "Geloof in de Heer Jezus, en u zult gered worden - u en uw gezin." Handelingen 16: 3

Zegen - "De Heer zegene u en houdt u, de Heer laat zijn gezicht op u schijnen en wees u genadig, de Heer keert zijn gezicht naar u toe en geeft u vrede." Numeri 6: 24-26

Moed - “Wees sterk en moedig. Wees niet bang, wees niet ontmoedigd, want de Heer, uw God, zal met u zijn waar u ook gaat. 'Joshua 1: 9

Tevredenheid - "Houd uw leven vrij van liefde voor geld en wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft gezegd:" Ik zal u nooit verlaten noch in de steek laten. "Hebreeën 13: 5

Aanmoediging - "Laat geen onheilspellende woorden uit uw mond komen, maar alleen wat nuttig is om anderen op te bouwen volgens hun behoeften, zodat het degenen die luisteren kan helpen." Efeziërs 4:29

Uithoudingsvermogen - “Laten we daarom, omdat we omringd zijn door een zo grote wolk van getuigen, ook elk gewicht en elke zonde die zich zo vastklampt aan de kant leggen en ons laten rennen van het ras dat voor ons ligt en onze ogen op Jezus ... ”Hebreeën 12: 1-2

Trouw - “ Wees alleen bang voor de Heer en dien hem trouw met heel uw hart. Want bedenk eens welke geweldige dingen hij voor je heeft gedaan. '1 Sam. 00:24

Gunst - "Want zegene de rechtvaardigen, o Heer; u bedekt hem met gunst als met een schild." Psalm 5:12

Vergeving - "Als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig en zal hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid." 1 Johannes 1: 9

Vruchtbaarheid - "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing." Galaten 5: 22-23

Vrijgevigheid - “Ze moeten goed doen, rijk zijn aan goede werken, genereus zijn en klaar om te delen, en zo schatten voor zichzelf opslaan als een goede basis voor de toekomst, zodat ze datgene kunnen grijpen wat echt leven is . ”1 Timotheüs 6: 18-19

Goddelijke relaties - "Wie met de wijzen wandelt, wordt wijs, maar de metgezel van dwazen zal schade lijden." Prov. 13:20

Genade - "Moge de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen zijn." 2 Korinthiërs 13:14

Gezondheid - “Geliefden, ik bid dat alles goed met je mag gaan en dat je in goede gezondheid zult zijn, zoals het goed met je ziel gaat.” 3 Johannes 1: 2

Eerlijkheid - "En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden." Johannes 8:32

Hoop - 'Maar degenen die op de Heer hopen, zullen hun kracht hernieuwen. Ze zullen op vleugels vliegen als adelaars, ze zullen rennen en niet moe worden, ze zullen lopen en niet zwak zijn. ”Jesaja 40: 3

Nederigheid - “Doe niets uit rivaliteit of verwaandheid, maar in nederigheid zijn anderen belangrijker dan uzelf. Laat ieder van u niet alleen naar zijn eigen belangen kijken, maar ook naar de belangen van anderen. ”Filippenzen 2: 3-4

Integriteit - "Degene die in integriteit wandelt, wandelt veilig, maar wie zijn wegen krom maakt, zal ontdekt worden." Spreuken 10: 9

Vreugde - "... want de vreugde van de HEER is uw sterkte." Nehemia 8:10

Vriendelijkheid - "Wees vriendelijk voor elkaar, teder, vergevend elkaar, zoals God in Christus u vergaf." Efeziërs 4:32

Liefde - "Hoe groot is de liefde die de Vader ons heeft gegeven, dat we kinderen van God moeten worden genoemd." 1 Johannes 3:

Gehoorzaamheid - "Kinderen, gehoorzaam uw ouders in de Heer, want dit is juist." Efeziërs 6:

Geduld - "Weet dit, mijn geliefde broeders: laat iedereen snel horen, langzaam spreken en langzaam boos worden." James 1:19

Vrede - "U houdt hem in volmaakte vrede wiens geest bij u is gebleven, omdat hij op u vertrouwt." Jesaja 26: 3

Bescherming - "Hij die in de beschutting van de Allerhoogste woont, zal rusten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal van de Heer zeggen:" Hij is mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. " u met zijn veren en onder zijn vleugels zult u uw toevlucht vinden; zijn trouw zal uw schild en wal zijn ... Hij zal zijn engelen over u bevelen u op al uw wegen te beschermen. " Psalm 91: 1-2, 4, 1

Bepaling - "En mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus." Filippenzen 4:19

Purity - “Hoe kan een jonge man zijn weg zuiver houden? Door het te bewaken volgens uw woord. ”Psalm 119: 9

Doel - "Want ik ken de plannen die ik voor u heb, verklaart de Heer, plannen voor welzijn en niet voor kwaad, om u hoop en een toekomst te geven." Jeremia 29: 1

Respect - "Toon gepast respect voor iedereen: heb de broederschap van gelovigen lief, vrees God, eer de koning." 1 Petrus 2:17

Veiligheid - "De Heer zal over uw komen en gaan nu en voor altijd waken." Psalm 121: 8

Redding - "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16

Zelfbeheersing - "Want God heeft ons een geest gegeven, niet van angst maar van kracht en liefde en zelfbeheersing." 2 Timotheüs 1: 7

Dienend Hart - 'Want je bent geroepen tot vrijheid, broeders. Gebruik je vrijheid alleen niet als een kans voor het vlees, maar dien elkaar door liefde. ”Galaten 5:13

Kracht - “Wees sterk in de Heer en in zijn machtige kracht. Trek de volledige wapenrusting van God aan, zodat u uw standpunt kunt innemen tegen de plannen van de duivel. ”Efeziërs 6: 10-1

Inzending - “Onderwerpt u daarom aan God. Weersta de duivel en hij zal van u vluchten. ”Jakobus 4: 7

Dankbaarheid - "En wat u ook doet, in woord of daad, doe alles in de naam van de Heer Jezus, dank aan God de Vader door hem." Kolossenzen 3:17

Vertrouwen - “Vertrouw op de HEER met heel uw hart en steun niet op uw eigen begrip; onderwerpt u aan al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. ”Spreuken 3: 5-6

Waarde - "Want wij zijn zijn vakmanschap, geschapen in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren heeft voorbereid, dat we erin moeten wandelen." Efeziërs 2: 9

Wijsheid - "De vreze des Heren is het begin van wijsheid ..." Spreuken 9:10

Wijze Instructie - "Al uw zonen zullen door de Heer worden onderwezen, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn." Jesaja 54:13

Laat alstublieft uw zegeningen en Woord op onze kinderen en familie schijnen, terwijl wij ernaar streven u te eren.

In Jezus 'Naam, Amen.

“Giet uw hart uit als water in de tegenwoordigheid van de Heer. Steek uw handen naar hem op voor het leven van uw kinderen ... ”Klaagliederen 2:19

Lees 10 Eenvoudige en gemakkelijke kindergebeden voor gebeden om uw kind te helpen leren bidden.

Als het tijd is om te slapen en je wilt je kind helpen om te leren bidden voor het slapengaan, gebruik dan onze Kids Bedtime Prayers.

Debbie McDaniel is een schrijver, pastors vrouw, moeder van drie geweldige kinderen (en veel huisdieren). Ga elke ochtend met haar mee op de facebookpagina van Fresh Day Ahead, //www.facebook.com/DebbieWebbMcDaniel, voor dagelijkse aanmoediging om een ​​sterk, gratis, hoopvol leven te leiden. Vind haar ook op //twitter.com/debbmcdaniel en //www.debbiemcdaniel.com.


Dit artikel maakt deel uit van ons grotere hulpmiddel Gebeden, bedoeld om uw gebedsleven te inspireren en aan te moedigen wanneer u onzekere tijden tegemoet gaat. Bezoek onze meest populaire gebeden als je je afvraagt ​​hoe je moet bidden of wat je moet bidden. Vergeet niet dat de Heilige Geest voor ons tussenkomt en God kent uw hart, zelfs als u de woorden om te bidden niet kunt vinden.

Gebed voor genezing

Gebed om kracht

Gebed voor bescherming

Ochtendgebeden

Goede nacht gebeden

Het gebed van Jabez

Korte gebeden

Het Onze Vader

Het gebed van Sint Franciscus

Serenity Prayer

Een verjaardagsgebed

Sinner's Prayer

Gebed om vergeving

Gebed om leiding

Voorbede

Moederdaggebed

Gebeden voor mijn man

Gebed voor vrede

Gebed om geloof

Gebed voor liefde

Gebeden voor mijn zoon

Gebeden voor mijn dochter

Interessante Artikelen