5 Beloften voor de vervolgde

Vorige maand gingen er twee belangrijke verhalen over vervolging over de hele wereld. Een daarvan was de video geproduceerd door ISIS die de onthoofding van 28 christenen liet zien. De andere was het gooien van 12 christenen vanaf een boot die vluchtelingen van Afrika naar Italië vervoerde.

Zulke tragedies doen ons des te ernstiger bidden met de apostel Johannes: "Kom, Here Jezus" (Openb. 22:20).

Naast deze gevallen worden veel van onze broeders en zusters vervolgd in de vorm van sociale marginalisering, laster, verlies van kansen en meer. Zelfs in Amerika komen minder intense vormen van vervolging steeds vaker voor.

Hoe moet Gods volk denken over vervolging? Het is een belangrijke vraag, want hoe we erover denken, zal noodzakelijkerwijs invloed hebben op hoe we ermee omgaan. Zullen we vervolging tegemoet treden met angst of met geloof? Om het met geloof te doorstaan, hebben we in het bijzonder iets nodig om in te geloven, en daarom heeft God ons zijn woord gegeven. Dus overweeg deze beloften in de Bijbel voor degenen die vervolging doormaken.

1. We zullen vervolgd worden

Terwijl hij gevangen zat en wachtte op zijn executie, schreef Paulus aan Timothy: "Inderdaad, allen die een goddelijk leven in Christus Jezus willen leiden, zullen worden vervolgd" (2 Tim. 3:12). "Alles" is geen wegwerpwoord in dit vers. Paul meent het. Iedereen die in het openbaar leeft als een toegewijde christen, zal geconfronteerd worden met een soort weerstand van de wereld.

Dit vers zou onze verwachtingen moeten herijken. We moeten verrast zijn als we niet worden vervolgd, niet als we dat doen, omdat Gods woord ons belooft dat we dat soms wel zullen doen. Dat maakt het ervaren van oppositie niet eenvoudiger dan het kennen van je vervaldatum maakt de bevalling minder pijnlijk. Maar je kunt tenminste voorbereid zijn.

2. Er is zegen in vervolging

In de Bergrede moedigde Jezus zijn discipelen aan met deze woorden: "Gezegend zijn zij die worden vervolgd omwille van gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk van de hemel" (Matt 5:10). Jezus definieert 'vervolging' als beschimpt zijn en valse dingen over u hebben geuit. Zou er een betere zegen kunnen zijn dan lidmaatschap in het koninkrijk der hemelen? Degenen die tegenstand in deze wereld verdragen, kunnen worden getroost door het feit dat ze tot de toekomende wereld behoren.

Een voorbehoud met betrekking tot deze zegen is dat het voor vervolging is omwille van 'gerechtigheid'. Helaas hebben sommige christenen onaangenaam gehandeld, zijn ze ermee geconfronteerd en hebben het vervolging genoemd. Dat is niet waar Jezus het hier over heeft.

3. God toont zijn kracht aan degenen die worden vervolgd

De Korinthiërs keken neer op Paulus 'vervolgingen als een teken dat Gods zegen niet op zijn bediening rustte en dat hij geen apostel was die gevolgd moest worden. Paulus corrigeerde hun denken en zei tegen hen: 'In het belang van Christus ben ik tevreden met zwakheden, beledigingen, ontberingen, vervolgingen en calamiteiten. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk "(2 Kor. 12:10).

Het is gebruikelijk dat christenen succes in het leven definiëren als triomfalisme en kracht gelijkstellen aan prestatie. Maar Paulus zet het gewone denken op zijn kop. Het ervaren van gezondheid en rijkdom is niet het teken dat Gods kracht bij je is, maar eerder dat je vervolging ondergaat door de kracht die hij biedt.

4. God ziet de zuiverheid van hen die hun leven hebben gegeven omwille van Christus

In het visioen van Johannes over de zegeloordelen, beeldt het vijfde zegel de zielen af ​​van degenen die waren gemarteld vanwege hun getuigenis voor Christus. "Ze schreeuwden het uit met een luide stem, 'O Soevereine Heer, heilig en waar, hoe lang voordat u ons bloed zult oordelen en wreken op hen die op de aarde wonen?' Toen kregen ze elk een wit gewaad en moesten ze wat langer rusten '(Openb. 6: 10-11).

In Openbaring vertegenwoordigt witte kleding een puur leven (zie ook Openb. 3: 4-5; 7: 9-14; 19: 8). Degenen die worden vervolgd, worden door hun vervolgers gezien als verkeerd, zelfs slecht. Maar wanneer we geconfronteerd worden met tegenstand voor ons geloof, kunnen we er zeker van zijn dat God ons rechtvaardig beschouwt voor hem. Weten dat God tevreden is met ons, ondanks wat anderen misschien zeggen of denken, helpt ons om door te zetten.

5. God zal degenen die vervolgd worden betuigen

Later in Openbaring ziet Johannes het moment waarop deze zielen hadden gewacht. "Hallelujah! Redding en glorie en macht behoren onze God toe, want zijn oordelen zijn waar en rechtvaardig; want hij heeft de grote prostituee geoordeeld die de aarde heeft gecorrumpeerd met haar immoraliteit, en heeft het bloed van zijn dienaren op haar gewroken ... Halleluja, de rook van haar gaat voor altijd op ”(Openb. 19: 1-3).

Het klinkt misschien vreemd voor Gods volk om Gods wraak en oordeel te vieren. Dat komt omdat we onze geliefden niet drastisch hebben gekwetst of gedood omwille van het evangelie - we zijn slechts zo dichtbij als de foto's in onze webbrowser. Het wrijft ons ook verkeerd omdat we in onze relativistische cultuur bijna alle gevoel van Gods oordeel als "waar en rechtvaardig" verloren hebben. Maar voor degenen die hun familieleden en vrienden voor hun ogen hebben zien vermoorden, is dit een geruststellend vers dat hun hoop op de terugkeer van Jezus vergroot.

De kracht van beloften

We krijgen de kracht om te volharden als we erop vertrouwen dat God ons trouw blijft, wat er ook gebeurt. Gods beloften zijn hiervoor zijn garantie. Jezus 'dood aan het kruis voor onze zonden en opstanding uit de dood zijn ons primaire voorbeeld dat God zijn beloften aan de vervolgde nakomt. Hij liet zijn Zoon niet in de steek; hij hief hem op en betuigde hem. God zal hetzelfde doen voor allen die door geloof met zijn Zoon zijn verenigd, want wij zijn ook zijn kinderen.

Eric McKiddie dient als Pastor voor Gospel Community in de Chapel Hill Bible Church. Hij helpt voorgangers groeien als goed afgeronde predikers van het evangelie op zijn blog, Pastoralized, en door preekcoaching. Je kunt hem volgen op Twitter: @ericmckiddie.

Interessante Artikelen