Godslastering: wat is het en waarom is het zo dodelijk?

Wat betekent godslastering?

Velen van ons zijn bekend met de term "godslastering", meestal met zijn strenge associaties met "godslastering van de Heilige Geest - de enige" onvergeeflijke "zonde in de hele Schrift. Maar wat is godslastering? En kunt u het onbewust begaan?

Volgens Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, is het bijbelse concept van "godslastering" anders dan de huidige definitie:

Het hedendaagse concept van godslastering:

 • "Godslastering" duidt elke uiting aan die God of Christus (of Allah, of Mohammed) beledigt en die een diep gevoelde aanstoot geeft aan hun volgelingen.

Het bijbelse concept van godslastering:

 • Er is geen Hebreeuws woord dat equivalent is aan het Engelse 'godslastering', en het Griekse wortel godslastering, dat vijfenvijftig keer in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, heeft een brede betekenis.
 • In beide testamenten ontbreekt het idee van godslastering als iets dat de religieuze gevoeligheden van anderen beledigt.
 • Vertalers kiezen voor "godslastering" wanneer bijvoorbeeld de werkwoorden "vloek" (qalal), "revile" (gadap) of "verachten" (herep) worden gebruikt met God als object. Er is geen speciaal werkwoord gereserveerd voor beledigingen gericht aan God.
 • Het nieuwe testament De Griekse wortel lastering kan worden gebruikt voor sterke beledigingen die naar andere mensen worden gegooid (Marcus 15:29; Handelingen 13:45; Ef 4:31; 1 Petrus 4: 4), of zelfs onrechtvaardige beschuldigingen (Rom 3: 8), maar het wordt meestal gebruikt voor beledigingen die aan God worden aangeboden (bijv. Op 13: 6; 16: 9)
 • Jezus leert dat de godslastering waarvoor geen vergeving is, die is tegen de Heilige Geest; alle andere godslasteringen, met name die tegen 'de Mensenzoon', kunnen worden vergeven.
 • De betekenis van Blasphemy in de Bijbel:

  Godslastering wordt goed bevestigd in het Oude Testament in passages zoals Leviticus 24: 10-16, die zijn geworteld in het fundamentele gebod van Exodus 22:28 dat zegt: "U zult God niet beschimpen, noch een heerser over uw volk vervloeken." Dergelijke godslastering werd bestraft met de dood. Want God beschimpen (of degenen die hij heeft aangesteld) betekende de integriteit en heiligheid van God zelf in twijfel trekken. Een dergelijke opstelling kon in de gemeenschap niet worden getolereerd. Ongehoorzaamheid in de gemeenschap bedreigde de structuur van het verbondsvolk. Net als de zonde van Achan (opgetekend in Joshua 7), komt zonde niet los van anderen in de gemeenschap. Wanneer een lid van de gemeenschap zondigt, lijdt het hele lichaam. Hetzelfde gold voor godslastering. Als één lid van de gemeenschap God of zijn aangestelde leiders zou beschimpen, zou de hele gemeenschap in gevaar komen. God zou dergelijk gedrag niet toestaan ​​omdat het het doel van het volk Israël onder de naties bedreigde.

  Godslasterende acties of kenmerken:

  Afgoderij als godslastering

  Afgoderij is een actie van godslastering omdat het ten onrechte aanbidding en hoop toekent aan een object dat niet echt God is. Alleen de ware God verdient onze aanbidding en onze hoop. Wanneer we troost vinden in andere dingen dan God, zijn we schuldig aan godslastering. We hebben gefaald om God terecht te eren met onze aanbidding en hoop.

  Arrogantie als godslastering

  Arrogantie is een andere actie die godslastering jegens God is. De apostel Paulus vertelt ons in Galaten 6: 3 dat wanneer iemand “denkt dat ze iets zijn terwijl ze eigenlijk niets zijn, ze zichzelf bedriegen.” Dat is het geval wanneer we leven alsof we God niet nodig hebben in ons leven. Als we leven zonder de juiste aandacht voor onze behoefte aan God, bedriegen we onszelf. Volgens Hebreeën 1: 3 worden alle dingen bijeengehouden door de kracht van het woord van Christus. Verder zei Paulus in Handelingen 17:28 tegen de Atheners dat we 'ons wezen' in God zelf hebben. Arrogant leven is beschimpen en minachting tonen voor God als God, wat neerkomt op godslastering.

  Valse leer als godslastering

  Valse leer en / of valse afbeeldingen van God zijn ook godslastering omdat ze het ware karakter van God verdoezelen. Toegegeven, dit punt hangt nauw samen met het concept van afgoderij, maar het is een beetje meer nuances. Terwijl we met afgoderij de neiging hebben om te aanbidden en te hopen op een valse realiteit, met valse leerstellingen of valse afbeeldingen over God, proberen we het karakter van God te veranderen om beter aan onze voorkeuren te voldoen.

  Het gevaar hier is duidelijk. Terwijl we met afgoderij schuldig zijn aan het vinden van iets buiten God om onze hoop op te stellen (bijv. Banen, politiek, gezondheidszorg, geld, enz.), Met valse leer zijn we schuldig aan het plaatsen van God in onze doos om hem aangenamer te maken en aanvaardbaar.

  Een voorbeeld hiervan zou zijn wanneer we de toorn van God op de zonde ongemakkelijk of ongemakkelijk vinden. In plaats van het gezag van Gods Woord te onderwerpen, kunnen we in de verleiding komen om wat de Bijbel eigenlijk leert over de realiteit van zonde en Gods toorn te verzachten. Zulke afwijkingen zijn godslastering omdat ze proberen de manifeste glorie van God te verbergen die Zichzelf heeft geopenbaard in precies de vorm waarvan hij wil dat we hem begrijpen. Hoewel we er misschien niet altijd op ons gemak mee zijn, hebben we niet het recht om God aan te passen aan onze behoeften. In plaats daarvan moeten we onze behoeften aan Hem onderwerpen.

  Godslastering tegen de Heilige Geest

  Ten slotte spreekt de Schrift over "godslastering tegen de Heilige Geest". Marcus 3: 28-30 is een van de meest ontnuchterende verzen in de hele Schrift, waar Jezus zijn publiek waarschuwt voor godslastering tegen de Heilige Geest. Volgens Jezus, "zullen alle zonden en lasteringen worden vergeven voor de mensenzonen, maar wie lastert tegen de Heilige Geest zal nooit worden vergeven maar schuldig is aan een onvergeeflijke zonde." Dus, wat is deze "onvergeeflijke zonde?" het betekent 'godslastering plegen tegen de Heilige Geest'. Waarom is dit zo dodelijk?

  Ben je schuldig aan godslastering van de Heilige Geest?

  Velen hebben zich afgevraagd: "Heb ik de onvergeeflijke zonde begaan?" Anderen hebben gepocht dat zij de onvergeeflijke zonde hebben begaan en hebben dus geen behoefte aan christenen om hen in een evangelische dialoog te betrekken. Helaas is veel van de speculaties rond deze verzen geworteld in slechte interpretatieve praktijken. Er is een vreselijke neiging om de Schrift afzonderlijk van andere Schriften te lezen en zo dingen uit hun context te lezen. Om de opmerking van Jezus goed te begrijpen, moeten deze verzen worden begrepen in het licht van de hele context van het evangelie van Marcus.

  Wat de Bijbel leert over de "godslastering tegen de Heilige Geest"

  De auteur van het Evangelie van Marcus hield zich bezig met twee hoofdvragen over Jezus: wie is hij ? en wat doet hij? Het antwoord op de eerste vraag ( Wie is Hij? ) Is dit: Jezus is de Zoon van God die komt om Gods Woord te vervullen en Gods koninkrijk in de wereld te brengen. Dat is het goede nieuws van het evangelie van Jezus - de tijd is vervuld (dwz de dingen die in het Oude Testament worden geprofeteerd komen door Jezus) en het koninkrijk van God is nabij (dwz het gezaghebbende en krachtige bewind van God in Jezus is uitgebroken op het toneel in deze gebroken, door de dood geteisterde wereld).

  Het antwoord op de tweede vraag ( Wat doet Jezus? ) Is onlosmakelijk verbonden met het eerste antwoord. Wie Jezus is (zijn identiteit) bepaalt wat Jezus doet (zijn missie). Als de koning van het koninkrijk van God kwam Jezus om de heerschappij van Satan omver te werpen in de wereld die Zijn Vader had geschapen. Een positieve manier om de details van deze omverwerping te vermelden, is te vinden in Lukas 4: 18-19, waar wordt gezegd dat Jezus is gekomen om 'goed nieuws voor de armen te prediken, vrijheid voor de gevangenen te verkondigen en het zicht voor de blinden te herstellen, om bevrijd de onderdrukten om het jaar van de gunst van de Heer te verkondigen. ”Er is geen goed nieuws voor de armen, vrijheid voor de gevangenen of de onderdrukten, of herstel voor de blinden als de god van dit tijdperk niet wordt omvergeworpen. Toch is dit precies wat Jezus deed in zijn bediening. Dit waren echter zeer activiteiten die de schriftgeleerden aan het werk van Satan toeschreven. Juist de werken die volgens de profeet Jesaja het resultaat waren van de zalving van de Heilige Geest, deze schriftgeleerden werden toegeschreven aan de duivel (zie Lucas 4: 18-19 en in het bijzonder Marcus 1:10).

  Het werk van de Heilige Geest

  De Heilige Geest was aan het werk in de bediening van Jezus en getuigde van zijn identiteit en zijn missie. Gedragen en bekrachtigd door de zalving van de Heilige Geest, genas Jezus de zieken, wekte de doden op, verdreef demonen, verrichtte wonderen en predikte goed nieuws voor de armen, onderdrukt en onwaardig. De Heilige Geest getuigde (of getuigenis) door de woorden en werken van Jezus dat Hij (Jezus) echt de Zoon van God was die was begonnen met de terugkeer van Gods heerschappij in de wereld.

  Hoe godslastering van de Heilige Geest te plegen

  Wat betekent het dan om de onvergeeflijke zonde te begaan van "godslastering van de Heilige Geest?"

  Het is uiteindelijk om het getuigenis van de Heilige Geest over de identiteit en missie van Jezus te verwerpen. Het is om te ontkennen dat Jezus is wie de Heilige Geest heeft geopenbaard dat hij is. Het is om de persoon en het werk van Christus te zien als bekrachtigd door de Heilige Geest en het volledig af te wijzen! Het is om God zelf te beschimpen!

  En dit is precies wat de schriftgeleerden deden. Ze keken naar het werk van de Heilige Geest in en door Jezus en wezen het af. Ze wilden eenvoudigweg niet geloven dat Jezus de koning van Gods koninkrijk was en kwam om Satans domein van duisternis te plunderen, vergevingsgezind en genade biedend aan allen die in gevangenschap waren.

  De schriftgeleerden en zelfs sommigen van Jezus 'familie misten destijds de ware aard van Gods koninkrijk zoals het in Jezus werd geopenbaard door de Heilige Geest. Voor Jezus ging het koninkrijk van God over het reageren op zijn verkondiging - de koning is hier en de koning is actief - en de idealen van het koninkrijk volgen. Het ging niet om religieuze voorrang of familiale relatie. Mensen maakten geen deel uit van het koninkrijk van Jezus, simpelweg omdat ze familie van hem waren (zoals zijn familie) of vertrouwd met hem (zoals de schriftgeleerden en Farizeeën). In plaats daarvan werd een persoon een deel van het koninkrijk van God (en 'zie het koninkrijk') toen ze in geloof en berouw reageerden op het werk van de Heilige Geest en opnieuw werden geboren (Johannes 3). Maar helaas verzetten sommigen, zoals die in Marcus 3, zich tegen het getuigenis van de Heilige Geest met betrekking tot Jezus en zijn koninkrijk. Ze sluiten hun ogen en bedekken hun oren. Zoals Stephen in Handelingen 7:51 zei over het schijnbaar eeuwigdurende ongeloof van zijn publiek: “Jullie stijve mensen met onbesneden harten en oren! Je verzet je altijd tegen de Heilige Geest! '

  Waarom kan godslastering van de Heilige Geest niet worden vergeven?

  Dus waarom wordt het afwijzen van het getuigenis van de Heilige Geest over Jezus beschouwd als de onvergeeflijke zonde? Het is de onvergeeflijke zonde omdat het een persoon effectief scheidt van de mogelijkheid van vergeving en verzoening met God. Het getuigenis van de Heilige Geest van Christus verwerpen, is Christus verwerpen en dus alles verwerpen wat Hij is en alles wat Hij heeft gedaan, wat inhoudt, een gratie voor de zonde aanbieden aan allen die zich bekeren en in Zijn evangelie geloven. Godslastering is daarom dodelijk, omdat het uiteindelijk leidt tot afscheiding van de enige persoon die zondaars van hun zonden kan redden.

  Casey Hough dient als senior pastor van de First Baptist Church in Camden, Arkansas. Naast zijn pastorale werk, dient Casey ook als een Associate Research Fellow voor de Ethics and Religious Liberty Commission van de Southern Baptist Convention en blogt hij regelmatig op www.TheRenewedChurch.com.

  ZIE OOK: 10 dingen die u moet weten over de onvergeeflijke zonde

  Bijbelverzen over godslastering

  "Daarom zeg ik u, elke zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar godslastering tegen de Geest zal niet vergeven worden. Wie een woord spreekt tegen de Mensenzoon, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet worden vergeven, noch in dit tijdperk noch in het komende tijdperk. - Mattheüs 12: 31-32

  Maar wie lastert tegen de Heilige Geest heeft nooit vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde. "- Markus 3:29

  Mannen werden verbrand met felle hitte; en zij lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. - Openbaringen 16: 9

  De zoon van de Israëlische vrouw lasterde de Naam en vloekte. Dus brachten ze hem naar Mozes. (Nu heette zijn moeder Shelomith, de dochter van Dibri, van de stam van Dan.) - Leviticus 24: 1

  "Daarom, mensenkind, spreek tot het huis van Israël en zeg tot hen:" Alzo zegt de Heere GOD: "Maar hierin hebben uw vaders Mij lasterde door verraderlijk tegen Mij te handelen. - Ezechiël 20:27

  Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn kleding uit en zei tegen hen: "Uw bloed is op uw eigen hoofd! Ik ben rein Vanaf nu ga ik naar de heidenen." - Handelingen 18: 6

  En de draak stond op het zand van de kust. Toen zag ik een beest opkomen uit de zee, met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn hoofden waren godslasterende namen. - Openbaringen 13:

  En hij opende zijn mond in godslastering tegen God, om Zijn naam en Zijn tabernakel, dat wil zeggen degenen die in de hemel wonen, te lasteren. - Openbaringen 13: 6

  En hij voerde mij weg in de Geest in een woestijn; en ik zag een vrouw zitten op een scharlaken beest, vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. - Openbaringen 17: 3


  Dit artikel maakt deel uit van onze grotere bronnenbibliotheek met termen die belangrijk zijn voor het christelijk geloof. Van hemel en hel tot communie en doop, we willen artikelen aanbieden die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn om je vragen over theologische termen en hun betekenis te beantwoorden.

  Wat is godslastering en waarom is het zo dodelijk?

  Wat is ketterij?

  De vrucht van de geest - wat zijn ze?

  10 dingen om te weten over spreken in tongen

  Wat is de tiende?

  Wat is de sabbat en is deze nog steeds belangrijk?

  Hemel - Hoe is het, waar is het?

  Hell - 10 dingen die je moet weten

  Doopsel - Wat betekent het en waarom is het belangrijk?

  Communie - 10 belangrijke dingen om te onthouden

  De Drie-eenheid - Vader, Zoon, Heilige Geest verklaard

  Armor of God - Wat is het en hoe het te gebruiken

  Wat is Agape Love?

  Wat is redding?

  De Heilige Geest

  Wat is zonde?

  VOLGENDE: Vasten oefent extra druk uit op het spirituele rijk

  Keuze van de redactie

  • 5 prachtige lessen voor ouders die lijden aan depressie
  • 10 klieken die in elke kerk bestaan


Interessante Artikelen